16 marca 2020

Działania zmierzające do zakończenia procesu przejmowania majątku Huty „Pokój” przez Węglokoks S.A. były pozorowane...

    "Wiele wskazuje na to, iż wszelkie działania zmierzające do zakończenia procesu przejmowania majątku Huty „Pokój” przez Węglokoks S.A. były pozorowane, a pracownicy rudzkiego zakładu oraz reprezentujące ich organizacje związkowe zostały oszukane" - napisano do premiera.

POoniżej pismo                                                                      

                                                                                                                                                                           Ruda Śląska, dnia 12.03.2020 r.

 

Komisja Międzyzakładowa

WZZ „Sierpień 80”

przy Hucie „Pokój”

Przew. Mariusz Latka

 

Międzyzakładowa Komisja

NSZZ „Solidarność”

w Hucie Pokój

Joachim Kuchta

 

                                                                                                                                             Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

                                                                                                                                             Prezes Rady Ministrów

                                                                                                                                             Mateusz Morawiecki

 

                                                                                                                                             00-583 Warszawa

                                                                                                                                             Al. Ujazdowskie 1/3

 

 

 

                     Organizacje związkowe działające w strukturach Huty „Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej, tj. Komisja Międzyzakładowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80"  działająca przy Hucie „Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej oraz Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” w Hucie „Pokój” S.A. (obecnie Huta Pokój Profile w organizacji) zwracają się do Pana Premiera z wnioskiem o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań – przy wykorzystaniu przysługujących prerogatyw oraz uprawnień nadzorczych w sprawie sytuacji w jakiej znajduje się Huta „Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej (obecnie Huta Pokój Profile w organizacji). Nieskuteczny i przeciągający się proces przejęcia majątku „Pokój” przez Węglokoks S.A. wymaga skutecznej oraz zdecydowanej interwencji, bowiem wszelkie działania podejmowane w ciągu ostatnich miesięcy przez Zarząd Spółki, przy udziale Strony Społecznej, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Wiele wskazuje na to, iż wszelkie działania zmierzające do zakończenia procesu przejmowania majątku Huty „Pokój” przez Węglokoks S.A. były pozorowane, a pracownicy rudzkiego zakładu oraz reprezentujące ich organizacje związkowe zostały oszukane.

                           Przypomnieć należy, że Huta Pokój S.A. znalazła się w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A. w 2016 r.  WĘGLOKOKS S.A. finansował działalność  Huty Pokój S.A. w wyniku czego powstało zadłużenie  wobec WĘGLOKOKS S.A. na koniec 2018 r. na kwotę ok. 170 mln zł, włącznie z odsetkami. W celu redukcji  części tego  zadłużenia,  na początku 2019 r. powstał pomysł jego spłaty przez przekazanie majątku produkcyjnego Huty „Pokój” S.A. do spółki WEGLOKOKS S.A., co miało nastąpić do końca  pierwszej połowy 2019 r. Co istotne, przekazanie majątku  produkcyjnego miało również umożliwić utrzymanie produkcji. Huta Pokój S.A. do  maja 2019 r. prowadziła samodzielną działalność w oparciu o kredyty bankowe, materiały  do produkcji   kupując za gotówkę poprzez WĘGLOKOKS S.A. lub częściowo samodzielnie, ponieważ służby huty działały bardziej operacyjnie uzyskując krótsze terminy dostaw i lepsze ceny. W pierwszej połowie 2019 r. część banków wypowiedziała umowy Hucie Pokój S.A. i zażądała spłaty kredytów. W wyniku tego Huta Pokój S.A. zaczęła tracić płynność finansową i możliwość  zakupu materiałów do produkcji - w tym również od WĘGLOKOKS S.A. WĘGLOKOKS S.A. poza odkupem za przedpłatą, w tym czasie nie dopuszczał innych form dostępu do materiałów produkcyjnych mimo, że materiał do produkcji był na składzie konsygnacyjnym WĘGLOKOKS S.A.

                        W wyniku protestów społecznych w dniu 19 września 2019 r. podpisano porozumienie pomiędzy WĘGLOKOKS S.A., Hutą  Pokój S.A. i stroną społeczną o przejęciu majątku produkcyjnego do końca 2019 r. i dostawach materiałów produkcyjnych przez WĘGLOKOKS S.A.

Huta Pokój S.A. wywiązała się warunków porozumienia,  a w dniu  1 października 2019 r. przekazała majątek produkcyjny do spółki Huta Pokój Profile Sp. z o.o. Ze względu na brak realizacji powyższego porozumienia w grudniu 2019 r. odbyły się kolejne protesty społeczne, które zostały zakończone podpisaniem aneksu do porozumienia z dnia 19 września 2019 r. przesuwającym termin przejęcia spółki Huta Pokój Profile Sp. z o.o.  przez WĘGLOKOKS S.A do dnia 29 lutego 2020 r. WĘGLOKOKS S.A. do dzisiaj nie wywiązał się z zobowiązania przejęcia spółki. Kolejny proponowany termin to koniec kwietnia 2020 r.

            Przed Hutą „Pokój” stoją kolejne wyzwania i problemy, które wymagają pilnego rozwiązania. Wskazać należy, że wprowadzone w wyniku porozumienia umowy i mechanizmy pobierania materiałów produkcyjnych ze składu konsygnacyjnego będącego własnością WĘGKOKOKS S.A. posiadają jednak istotne wady, które skutkują generowaniem comiesięcznych milionowych strat przez spółkę Huta Pokój Profile Sp. z o.o.

            Jako przyczynę tego faktu organizacje związkowe wskazują następujące okoliczności:

- materiały do produkcji dostarczane są nieregularnie i w niewystarczających ilościach, co skutkuje tym, iż spółka nie realizuje zamówień w zamówionych ilościach i w terminie,

- opóźnione dostawy  materiału do produkcji nie nadążają za cenami na rynku i powodują straty na sprzedaży produktów,

- występuje brak możliwości pobierania materiałów, pomimo ich zalegania na składzie konsygnacyjnym i mimo posiadanych zamówień oraz przerwy w produkcji,

- umowy pozwalają tylko pobierać materiały produkcyjne pod konkretne zamówienia klientów, podczas gdy nie ma możliwości odbudowy zapasów magazynowych niezbędnych w okresie sezonu budowlanego,

- umowy są korzystne dla WĘGLOKOKS S.A., który pobiera marżę w wysokości ponad 2% tj. co daje wielomilionowe korzyści w skali roku przy pełnym nieodpłatnym wykorzystaniu do tego pracowników spółki Huta Pokój Profile Sp. z o.o.

            Najistotniejszym z zagrożeń jest to, że w Hucie „Pokój” kolejny raz stanie na przeszkodzie w produkcji brak materiałów, ponieważ WĘGLOKOKS S.A odmówił zakupu kolejnej partii materiału, co z prawdopodobieństwem sięgającym niemalże 100% spowoduje zatrzymanie produkcji już w maju 2020 r. Jest to tym bardziej dla nas niepokojące, że producenci materiału do produkcji przedłużają terminy dostaw w tym roku, co dodatkowo grozi zatrzymaniem produkcji na dłuższy czas. Owo zatrzymanie nastąpiłoby zatem w najlepszym okresie do produkcji i handlu, czyli w pełni sezonu budowlanego. Spółka Huta Pokój Profile  posiada w chwili obecnej bardzo dobry poziom zamówień, odbudowując swoją pozycję na rynku. Podkreślić należy, że znak towarowy i marka Huty „Pokój” są uznawane i rozpoznawalne na rynku krajowym i zagranicznym, pomimo wielu kłopotów, jakie spółka przechodzi w ostatnim czasie. Wyroby Huty, nie tylko w zakresie profili zimnogiętych i gorącowalcowanych, są wysoko cenione, a Huta produkuje również konstrukcje stalowe (jak np. na potrzeby ostatnio wybudowanej rotundy w Warszawie). Jeśli decyzja WĘGLOKOKS S.A nie ulegnie w szybkim czasie zmianie, może skutkować to utratą  szans na odbudowę swojej pozycji na rynku i zakończeniem 2020 r. z wysokimi stratami lub w ogóle zakończeniem swojej działalności.

            W ocenie organizacji związkowych, przesuwanie terminów przejęcia Spółki i brak jej samodzielności w decyzjach zakupu materiałów oraz sprzedaży produktów - w wyniku umów narzuconych przez WĘGLOKOKS S.A. - powoduje wielomilionowe straty i jest powodem spadku wiarygodności spółki Huta Pokój Profile Sp. z o.o. W dniu 24 lutego br. otrzymaliśmy aneks do Porozumienia Ramowego z dnia 19 września 2019 r., w którym Węglokoks S.A informuje organizacje związkowe o kolejnym przesunięciu terminu przejęcia udziałów w spółce Huta Pokój Profile Sp. z o.o. Tymczasem podpisane w obecności Pani Marii Margis w grudniu 2019 r. porozumienie miało zagwarantować przejęcie Spółki do końca lutego 2020 r. Wobec wyżej przedstawionych faktów mamy pełne obawy, co do dalszej przyszłości Huty Pokój Profile Sp. z.o.o. Podobnie uzasadnione obawy dotyczą również Huty Pokój Konstrukcje, której to poprzez zaniechanie podjęcia kluczowych decyzji przez WĘGLOKOKS Stal grozi utrata rynku, i w następstwie, płynności finansowej.

            Reasumując, Zarząd Węglokoks S.A. wielokrotnie składał deklaracje nie tylko o zamiarze przejęcia majątku, ale wskazywał także na konkretne terminy, w których miały odbywać się poszczególne etapy tego procesu. Wynikały one z zawartych między Stronami porozumień, których wiarygodnym – wydawałoby się – uczestnikiem był Wiceminister Energii Adam Gawęda. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Zarząd Huty podjął ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy celem przygotowania oraz przeprowadzenia całościowego procesu przejęcia. Tymczasem, niebezpiecznie odwleka się on w czasie, co – zdaniem wnioskodawców – świadczy o braku faktycznej woli przejęcia Huty „Pokój” przed podmioty, które się do tego zobowiązały.

            Niżej podpisane organizacje związkowe, w trosce o dobro załogi, o liczne miejsca pracy, wnoszą o interwencję Pana Premiera w ramach kompetencji nadzorczych, przeprowadzenie analizy działań prowadzonych w dotychczasowym procesie przejęcia Huty, a także podjęcie wiążących decyzji w sprawie i zlecenie działań właściwym ministrom, którzy w ramach posiadanych kompetencji mogą doprowadzić do finalizacji procesu przekształceń własnościowych w Hucie „Pokój” S.A.

 

 

                                                                                              Za organizacje związkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
  2. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Wiceminister Adam Gawęda
  2. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin

 

Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie (zdjęcia, filmy, teksty oraz grafiki) są własnością Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80 i podlegają ochronie prawnej.
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Krajową WZZ Sierpień 80.